Emprego público

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 3 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA, AO ABEIRO DO PLAN +PROVINCIA, PROGRAMA DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2023 (LIÑA 3).

O Concello selecciona a 3 persoas desempregadas para os postos de peón forestal, peón de construción, coa financiación da Deputación de Pontevedra.

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego de Galicia deberán presentarse nas oficinas do Concello o día 10 de xuño ás 9:30.

O prazo de presentación das súas solicitudes finalizará o 11 de xuño de 2024.

BASES

Modelo de Solicitude ANEXO

Anuncio en Sede electrónica

Lista definitiva peóns

Acta del tribunal

Anuncio baremación

Procesos selectivos

BOLSA DE TRABALLO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA PROFESIONAL DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR.

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Prazo para presentar solicitudes: do 4 ao 10 de xuño de 2024.

BASES

Modelo de Solicitude ANEXO

Anuncio en Sede electrónica

Publicación da convocatoria no BOPPO

Anuncio lista provisional admitidos

Publicación Anuncio en Sede Electrónica

Baremación méritos

Publicación anuncio

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DUN POSTO DE PERSOAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE PROMOCIÓN DE EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL 2024).

O obxecto destas normas é a contratación do seguinte persoal con carácter temporal, por un período de 9 meses:
Un/unha (1) traballador/a forestal.
Contrato de 9 meses a tempo completo.

BASES

MODELO DE SOLICITUDE

As persoas aspirantes excluídas ou omitidas nas devanditas relacións terán un prazo dun (1) día hábil contado a partir do día seguinte á publicación da presente resolución na sede electrónica, para presentar oportunamente reclamacións ou rectificacións de defectos.

Anuncio Resolución lista provisional APROL

Anuncio Resolución lista definitiva APROL

Anuncio do Resultado do Balance da persoa seleccionada

Anuncio Acta Resultado Definitivo de Baremación APROL.

Resultado Definitivo APROL

Procesos selectivos

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL POR CONCURSO AO ABEIRO DA CONTRATACIÓN POLAS ENTIDADES LOCAIS DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DA RISGA.

É obxecto das presentes bases a contratación en réxime temporal, polo prazo de 9 meses, do persoal seguinte:
Un/ha Mozo/a recollida do lixo
Un/ha albanel
Contrato de 9 meses a xornada parcial (75%).

Bases RISGA

Solicitude Mozo Lixo

Anuncio Resolución lista provisional

Anuncio Resolución lista definitiva

Anuncio Resultados Definitivos

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL 2024).

É obxecto das presentes bases a contratación en réxime temporal, polo prazo de 9 meses, do persoal seguinte:
Un/ha (1) peón forestal.
Contrato de 9 meses a xornada completa.

BASES

MODELO DE SOLICITUDE

As persoas aspirantes excluídas ou omitidas nas ditas relacións disporán dun prazo dun (1) día hábil contado a partir do seguinte ao da publicación desta resolución na sede electrónica, para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de defectos.

Anuncio Resolución lista provisional APROL

Anuncio Resolución lista definitiva APROL

Anuncio do Resultado de Baremación persoa seleccionada

Procesos selectivos

BASES REGULADORAS PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA PROFESIONAL DE DIRECTOR/A ESCOLA INFANTIL PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE MONDARIZ BALNEARIO

Publicado o anuncio da actualización de méritos. Establécese un prazo de 3 [tres] días hábiles para que formulen as reclamacións e emendas que estimen pertinentes en relación coa baremación.

PUBLICACIÓN ANUNCIO BAREMACIÓN MÉRITOS

Resolución lista actualizada definitiva bolsa director

Procesos selectivos

BASES E CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE MONDARIZ BALNEARIO

Publicado o anuncio da actualización de méritos. Establécese un prazo de 3 [tres] días hábiles para que formulen as reclamacións e emendas que estimen pertinentes en relación coa baremación.

PUBLICACIÓN ANUNCIO DE RESULTADO DE BAREMACIÓN

ACTA DO TRIBUNAL

ANUNCIO LISTA DEFINITIVA

Anuncio selección de persoal

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA, AO ABEIRO DO PLAN +PROVINCIA, PROGRAMA DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2023 (LIÑA 3).

O Concello selecciona a 1 persoa desempregada para o posto de técnico de turismo, coa financiación da Deputación de Pontevedra.

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego de Galicia deberán presentarse nas oficinas do Concello o día 1 de marzo ás 13:00.

O prazo de presentación das súas solicitudes finalizará o 5 de marzo de 2024.

Bases
Anexo
RESULTADO PROVISIONAL DA BAREMACIÓN
ANUNCIO RESULTADO DEFINITIVO
 

Anuncio selección de persoal

OFERTA E SELECCIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA, AO ABEIRO DO PLAN +PROVINCIA, PROGRAMA DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2023 (LIÑA 3).

O Concello selecciona a 5 persoas desempregadas para os postos de peón forestal, peón de construción e peón de xardinería, coa financiación da Deputación de Pontevedra.

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego de Galicia deberán presentarse nas oficinas do Concello o día 1 de marzo ás 9:30.

O prazo de presentación das súas solicitudes finalizará o 5 de marzo de 2024.

Procesos selectivos

BASES REGULADORAS PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TRABALLADORA SOCIAL NO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

Por resolución da Alcaldía do día 18 de xaneiro de 2024 acordouse aproba-las bases e a convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal na categoría profesional de Traballadora Social no Concello de Mondariz Balneario.

Por resolución da Alcaldía do día 20 de xaneiro de 2024 aprobouse a lista de admitidos/as e excluidos/as provisional no proceso selectivo abréndose un prazo de dez (10) días hábiles para emendas á documentación presentada. Finaliza o prazo o 05/03/2024.

Bases de convocatoria

Lista provisional

Listaxe definitiva de admitidos e excluidos bolsa de emprego de traballadora social

 

Publícase a relación de aspirantes segundo a puntuación obtida na baremación dos méritos. Establécese un prazo de 3 [tres] días hábiles para que formulen as reclamacións e emendas que estimen pertinentes en relación coa baremación.

Anuncio do Resultado de Baremación

Acta Tribunal

Resolución aprobación bolsa de traballo

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE DURACIÓN DETERMINADA PARA O PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” NOS CONCELLOS.

O Concello de Mondariz Balneario acolleuse á convocatoria de axudas para a contratación, en réxime de contrato formativo, dentro do Plan de Fomento da Empregabilidade da Deputación de Pontevedra publicado no BOPPO nº 68 de 10 de abril de 2023, do persoal que a seguir se especifica.
A Deputación Provincial subvencionou, mediante o acordo da súa Xunta de Goberno de 2 de xuño de 2023, a contratación de Un/ha (1) técnico/a superior en Administración e finanzas, ou equivalente.

Características:

PRAZA: CONTRATO FORMATIVO DE Un/ha (1) técnico/a superior en Administración e finanzas, ou equivalente.
1. Duración: 12 meses.
2. Xornada: completa.

Bases de convocatoria

Solicitud proceso selectivo

Lista provisional

Publícase a lista definitiva das persoas admitidas no proceso selectivo

Acta do Tribunal resultado proceso selectivo

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA, TÉCNICO/A DE TURISMO, AO ABEIRO DO PROGRAMA DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2023 (LIÑA 3)

O Concello selecciona a unha persoa desempregada para o posto de técnico/a de turismo, coa financiación da Deputación de Pontevedra.

Resolución aprobación bases

solicitude

Anuncio Resolución provisional

Anuncio Lista Definitiva

Anuncio resultados provisionales

Anuncio resultado  definitivo

Procesos selectivos

BASES REGULADORAS PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA PROFESIONAL DE DIRECTOR/A ESCOLA INFANTIL PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE MONDARIZ BALNEARIO  

Por resolución da Alcaldía do día 4 de maio de 2023 acordouse aproba-las bases e a convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal na categoría profesional de director/a escola infantil para a Escola Infantil Municipal de Mondariz Balneario. As Bases están a disposición das persoas interesadas na sede electrónica do Concello .  Ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 5 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio.

Bases

Anexo | Solicitude

Anuncio BOP

Lista provisional de admitidas e excluidas

Lista definitiva

Anuncio actualización bolsa directora

Procédese a abrir o prazo dende o día 20 ao 30 de marzo de 2024, para a achega de novos méritos para aquelas persoas incluídas na Bolsa, e a achega de novas solicitudes para aqueles que estean interesados en formar parte da mesma.

Procesos selectivos

BASES E CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE MONDARIZ BALNEARIO

Por resolución da Alcaldía do día 17 de marzo de 2023 acordouse aproba-las bases e a convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal na categoría profesional de técnico/a superior de educación infantil para a Escola Infantil Municipal de Mondariz Balneario. As Bases están a disposición das persoas interesadas na sede electrónica do Concello

Ábrese o prazo de presentación de  solicitudes, desde o día 27 de marzo de 2023 ao 31 de marzo de 2023.
Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse na sede electrónica do Concello

MODELO SOLICITUDE ANEXO I

BASES asinadas

anuncio publicado boppo

lista provisional de admitidos y excluidos

Lista definitiva de admitidos e excluidos

Anuncio do resultado da baremación

Anuncio de reunión tribunal para resolver alegacións

Anuncio do resultado definitivo da baremación

Anuncio actualización bolsa técnicos

Procédese a abrir o prazo dende o día 20 ao 30 de marzo de 2024, para a achega de novos méritos para aquelas persoas incluídas na Bolsa, e a achega de novas solicitudes para aqueles que estean interesados en formar parte da mesma.

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 4 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA, AO ABEIRO DO PROGRAMA DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2023 (LIÑA 3).

O Concello selecciona a 4 persoas desempregadas para os postos de peón forestal e peón de construción, coa financiación da Deputación de Pontevedra.

O prazo de presentación das solicitudes por parte das persoas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego de Galicia finaliza o próximo 20 de xaneiro.

Resolución bases

NOVA DECLARACIÓN SOLICITUDE FORESTAL

NOVA DECLARACIÓN SOLICITUDE CONSTRUCION

ANUNCIO SELECCIÓN

 

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 2 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DA RISGA.

As prazas ofertadas teñen as seguintes características:
PRAZAS: 2 PEÓNS FORESTAIS

1. Duración: 9 MESES
2. Xornada completa (100%)
3. Retribucións Salariais brutas: 1.166,67 €.

Bases

 

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE DURACIÓN DETERMINADA PARA O PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” NOS CONCELLOS.

O Concello de Mondariz Balneario acolleuse á convocatoria de axudas para a contratación, en réxime de contrato formativo, dentro do Plan de Fomento da Empregabilidade da Deputación de Pontevedra publicado no BOPPO nº 74 de 19 de abril de 2022, do persoal que a seguir se especifica.
A Deputación Provincial subvencionou, mediante publicación do acordo no BOPPO nº 102, de 30 de maio de 2022, a contratación de 1 licenciado-grao en Dereito.

Características:

PRAZA: CONTRATO FORMATIVO DE LICENCIADO/GRAO EN DEREITO.
1. Duración: 12 meses.
2. Xornada: completa.
3. Retribucións Salariais: Salario Bruto: 1.166,66 €/mes.

BASES Primeira Experiencia Profesional

 

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL 2022).

Bases APROL RURAL 2022

 
 

Procesos selectivos

CONVOCATORIA E BASES PARA CUBRIR POR PERSOAL FUNCIONARIO UNHA PRAZA DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL, ENCADRADA NA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR, INTEGRADAS NO GRUPO C2, POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Prazo de presentación de instancias do 27/05/2022 ao 27/06/2022.

 
 
 
 
 
Aprobada a lista definitiva de persoas admitidas e excluidas, fixando a realización do primeiro exercicio para o 19 de outubro ás 10:00.
 
 
Publicados os resultados do primeiro exercicio. A data do segundo exame para as persoas que aprobaron o primeiro será o 2 de novembro de 2022 ás 10:00 na Casa do Concello.
 
 
 
 

Anuncio selección de persoal

PROCESO DE SELECCIÓN PARA A COBERTURA MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DE 1 PRAZA DE OPERARIO DE OFICIOS VARIOS PARA O CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO. PERSOAL LABORAL FIXO.

Por Resolución de Alcaldía de data 11 de marzo de 2022 aprobáronse as bases do proceso de selección de persoal laboral seguinte: Unha (1) praza de persoal laboral fixo, a xornada completa, operario de oficios varios do Concello de Mondariz Balneario. Asimilada a Agrupación Profesional E, incluída na Oferta de Emprego Público do ano 2022.

No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra núm. 56, de 22 de marzo de 2022, aparecen integramente publicadas as bases da convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde o día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado. Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando proceda de conformidade coas bases, publicaranse no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra e no taboleiro de edictos do Concello.

O prazo para a presentación de solicitudes de participación neste proceso selectivo comeza o día 26 de abril.

 
 
 
 
 
 
Tanto as persoas aspirantes excluídas como as omitidas, por non figurar nas relacións de admitidos, dispoñen dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación desta resolución no Boletín Oficial da Provincia, para presentar as reclamacións oportunas ou emendar os defectos que motivasen a súa exclusión ou omisión.
 
 
 
A realización do primeiro exercicio comezará o día 20 de setembro de 2022, ás 10:00 horas.
 
Publicado o resultado do primeiro exercicio. Data do seguinte exercicio: o 29 de setembro ás 10:30.
 
 
 
 
Publícase o resultado do segundo exercicio. Establécese que a data do terceiro exercicio para a persoa que aprobou o segundo exercicio será o 5 de outubro de 2022 ás 11:00 na Casa do Concello
 
 

Anuncio selección de persoal

PROCESO DE SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL LABORAL FIXO, A MEDIA XORNADA, TRABALLADOR/A SOCIAL DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO.

Por Resolución de Alcaldía de data 11 de marzo de 2022, aprobáronse as bases do proceso de selección de persoal laboral seguinte: unha (1) praza de persoal laboral fixo, a media xornada, traballador/a social do Concello de Mondariz Balneario. Asimilada a Escala de Administración Especial, Subescala técnica, Clase media, grupo A, subgrupo A-2, incluída na Oferta de Emprego Público do ano 2022.

No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra núm. 56, de 22 de marzo de 2022, aparecen integramente publicadas as bases da convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde o día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado. Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando proceda de conformidade coas bases, publicaranse no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra e no taboleiro de edictos do Concello.

O prazo para a presentación de solicitudes de participación neste proceso selectivo comeza o día 26 de abril.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanto as persoas aspirantes excluídas como as omitidas, por non figurar nas relacións de admitidos, dispoñen dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación desta resolución no Boletín Oficial da Provincia, para presentar as reclamacións oportunas ou emendar os defectos que motivasen a súa exclusión ou omisión.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicada a nota do primeiro exame, establécese que a data do segundo exame para as persoas que aprobaron o primeiro será o 3 de agosto de 2022 ás 10:30 na Casa do Concello.

 
 
 

Anuncio selección de persoal

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE CONDUTOR DE CAMIÓN PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2022, LIÑA 3, EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

Ábrese proceso para seleccionar un condutor de camión, para un periodo de 6 meses..

Bases.

Resolución de realización de proba práctica.

Anuncio de persoa seleccionada.

 

Anuncio selección de persoal

OFERTA E SELECCIÓN DE 7 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2022 LIÑA 3, EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS.

Ábrese proceso para seleccionar 3 peóns forestais e 4 peóns de construcción, para un periodo de 6 meses.

Bases.

Declaración solicitud peón construcción.

Resolución proceso selectivo – persoal seleccionado.

 

Procesos selectivos

Convocatoria e bases para cubrir por persoal funcionario unha praza de arquitecta/o técnica/o, mediante o sistema de concurso-oposición

Prazo de presentación de instancias: 13 de decembro de 2021 a 10 de xaneiro de 2022

Bases xerais e específicas

Lista provisional de admitidos e excluidos

Anuncio lista definitiva de admitidos/as, con fecha y hora de examen

 
 

 

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 2 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DA RISGA.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 11 de agosto.

Bases da convocatoria

 
 
 
 

 

Procesos selectivos

CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE ARQUITECTA/O TÉCNICA/O EN RÉXIME DE INTERINIDADE POLO SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais dende o seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Bases da convocatoria

Modelo de instancia

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de aspirantes admitidos e excluidos

 Acta de reunión do tribunal (25.08.2021)

Anuncio de aspirantes aprobados na fase de oposición

Plantilla de respostas

Acta do tribunal (08/09/2021)

Anuncio da relación de aprobados 

 

 

Procesos selectivos 

OFERTA E SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL).

Procesos selectivos 

2ª CONTRATACIÓN DE 4 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2021 LIÑA 3, EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

 

Procesos selectivos

1 PRAZA DE CONDUTOR DE CAMIÓN DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2021 LIÑA 3, EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

Resolución

Resultado da baremación e da puntuación total do proceso

 

Procesos selectivos

1ª CONTRATACIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2021 LIÑA 3, EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

Ver bases

Ver solicitude peón forestal

Ver solicitude peón de construcción

Ver resultado proceso selectivo

 

Procesos selectivos

CONVOCATORIA DO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO DA GARDERÍA MUNICIPAL DE MONDARIZ BALNEARIO INCLUÍDO NO PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL, POLO SISTEMA CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE (OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2018 DO CONCELLO DE MONDARIZ-BALNEARIO).

Ver bases

Ver solicitude director/a da gardería municipal

Ver solicitude técnico superior en educación infantil

Ver anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE) No. 320 de data 8 de decembro de 2020″

Ver resolución lista provisional director gardería municipal

Ver resolución lista provisional técnico gardería municipal

Correción de erros relación provisional  de aspirantes admitidos e excluidos para cubrir tres prazas  de técnico superior en educación infantil

Lista definitiva de admitidos/excluidos para posto de director/a da gardería municipal e lugar de celebración das probas.

Acta del tribunal de valoración de las pruebas selectivas para la plaza de Director de guardería

Anuncio de la relación de aspirantes aprobados

Plantilla de respuestas del examen.

Resolución lista definitica 3 plazas de técnico superior en educación infantil e data de celebración das probas

Acta de reunión do tribunal 26.05.2021

Anexo á acta (puntuacións finais na fase de oposición)

Anuncio resultado final do proceso selectivo

Acta da reunión do tribunal (23.06.2021) puntuacións dos aspirantes

Anuncio de aspirantes aprobados na fase de oposición proceso selectivo técnico-a superior en educación infantil

Plantilla de respostas (técnico-a superior en educación infantil)

 

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 2 CONTRATOS DE PRÁCTICAS O ABEIRO DO PLAN DE DEPUTACIÓN PROVINCIAL “O TEU PRIMEIRO EMPREGO”.

Ver bases

Ver anuncio prazo presentación solicitudes

Ver solicitude licenciado-graduado dereito

Ver solicitude técnico superior en educación infantil

Ver puntuación final dos aspirantes

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.

Ver bases revisadas (07/09/2020)

Ver bases

Ver anuncio puntuacións

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL)

Ver bases

Ver solicitude

Ver prazo presentación solicitudes

Ver resultado proceso selectivo

 

Procesos selectivos

CONTRATACIÓN CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DUN/HA TÉCNICO/A DE TURISMO

Ver bases

Ver solicitude

Ver anuncio prazo presentación

Ver relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos

Ver anuncio puntuacións

 

Procesos selectivos

2ª CONTRATACIÓN Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2020: OFERTA E SELECCIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”

Ver bases

Ver declaración solicitude oficial de construcción

Ver declaración solicitude peón forestal

Ver resultado proceso selectivo

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2020 LIÑA 3 EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

Ver bases

Ver declaración solicitude oficial de construcción

Ver declaración solicitude peón forestal

Ver declaración solicitude xardiñeiro

Ver anuncio prazo solicitudes

Ver resultado proceso selectivo

Procesos selectivos

PROCESO SELECTIVO ENCARGADO/A OMIX/SERVIZOS CULTURAIS

Ver bases

Ver solicitude

Ver anuncio cualificación 1º exercicio

Ver anuncio cualificación 2º exercicio e final

Procesos selectivos

SELECCIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2019 LIÑA 3 EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

Ver anuncio

Ver bases

Ver solicitude

Ver anuncio proceso selectivo suspendido temporalmente

Ver anuncio datas probas peóns

Procesos selectivos

CONVOCATORIA PARA CUBRIR O POSTO DE XUÍZ DE PAZ SUBSTITUTO

Ver declaración responsable

 

Procesos selectivos

CONTRATACIÓN CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DUN/HA TÉCNICO/A DE TURISMO

Ver anuncio

Ver bases

Ver solicitude

Ver relación definitiva de aspirantes admitdos

DATA REALIZACIÓN ENTREVISTA: 12 de xuño de 2019, ás 09:00 horas na Casa do Concello.

Ver puntuación final

 

Procesos selectivos

PROCESO SELECTIVO DE FUNCIONARIZACIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO.

Ver bases

Ver anuncio resultado final do proceso selectivo

 

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL).

Ver bases

Ver solicitude

Ver anuncio resultado final do proceso selectivo

 

Procesos selectivos

SELECCIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2019 LIÑA 3 EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS.

Ver bases

Ver declaración solicitude

Ver anuncio horario probas

Ver anuncio puntuación reunión tribunal

 

Procesos selectivos

BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL PARA SUBSTITUCIÓN NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.

Ver bases

Ver instancia

Ver relación definitiva de admitidos e excluídos

LUGAR DE REALIZACIÓN PROBA: CASA DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO.

Ver puntuación

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL), Ó ABEIRO DO ESTABLECIDO NA ORDE DO 31 DE DECEMBRO DE 2017 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REGULAN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL).