Corporación Municial – Retribucións e declaración de bens e actividades

Corporación municipal

– Retribucións percibidas anualmente: Non hai asignada nengunha retribución a membros da Corporación.
– Por asistencia a sesións de Pleno os corporativos reciben unha asignación de 40 € por sesión.

Declaración de bens e actividades nos termos previstos na Lei 7/1985