Perfil do contratante
Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual, a Lei de Contratos do Sector Público (LCSP) regula no seu artigo 42 o perfil do contratante como un medio de difusión a través das web institucionais dos entes do Sector Público de calquera datos e informacións referentes á actividade contractual dos seus órganos contratantes.