Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de barrio

As axudas ás actuacións de rehabilitación a nivel de barrios constitúen un de cinco piares sobre as que se articula o plan de rehabilitación integral residencial dotado con 3.420 millóns de euros e incluído no investimento 1 do compoñente 2 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR): Implementación da Axenda Urbana española: Plan de rehabilitación e rexeneración urbana.

O programa articula as axudas para a rehabilitación de edificios de uso eminentemente residencial e vivendas, incluídas as unifamiliares, e para a rexeneración e renovación urbana en determinados barrios ou contornas urbanas. Para iso, o ámbito da actuación deberá delimitarse como unha Contorna Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP), o que implica que debe cumprir dúas condicións: ser un barrio ou zona delimitada territorialmente pola administración local ou autonómica correspondente (pode ser descontinua) e que polo menos un 50% da edificabilidade sobre rasante, excluída a planta baixa, teña como uso principal o residencial.

Que obxectivos perséguense?

A actuación na zona delimitada debe centrarse na rehabilitación dos edificios residenciais que requiran melloras, incluíndo a retirada de amianto. Ademais, poderanse financiar con cargo a este programa as actuacións de urbanización, reurbanización ou mellora da contorna física no ámbito delimitado polo ERRP e a prestación de servizos de oficina de rehabilitación, tipo “portelo único” que facilite a xestión e o desenvolvemento das actuacións programadas no ERRP.

Finalidade das actuacións nos edificios residenciais e vivendas unifamiliares:

Redución de polo menos o 30% do consumo enerxía primaria non renovable, referida á certificación enerxética.Redución da demanda de enerxía global anual de calefacción e refrixeración de:un 35 % en zonas climáticas D e E.un 25 % en zona climática C.
Os edificios históricos ou protexidos oficialmente polo seu valor arquitectónico non terán que cumprir coa redución de demanda establecida para as actuacións sobre a envolvente térmica. Así mesmo, os edificios nos que levasen a cabo intervencións de mellora da eficiencia enerxética no últimos catro anos e que conseguisen importantes melloras no consumo de calefacción e refrixeración, tampouco terán que alcanzar os limiares fixados.

As actuacións obxecto de financiamento a través deste Programa deberán estar finalizadas antes do día 30 de xuño de 2026.

Contía das subvencións

As subvencións poden cubrir entre un 40% e un 80% dos custos elixibles da actuación, en función do aforro enerxético conseguido. A intensidade máxima da subvención pode alcanzar o 100% do custo imputable no caso de vulnerabilidade económica dos propietarios ou usufructuarios das vivendas. As contías máximas da axuda irán de 8.100 a 21.400 euros por vivenda.