Emprego

Anuncio selección personal

O Concello selecciona a 1 persoa desempregada para o posto de técnico de turismo, coa financiación da Deputación de Pontevedra.
As persoas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego de Galicia deberán presentarse nas oficinas do Concello o día 1 de marzo ás 13:00.
O prazo de presentación das súas solicitudes finalizará o 5 de marzo de 2024.
Bases
Anexo
RESULTADO PROVISIONAL DA BAREMACIÓN
ANUNCIO RESULTADO DEFINITIVO
O Concello selecciona a 5 persoas desempregadas para os postos de peón forestal, peón de construción e peón de xardinería, coa financiación da Deputación de Pontevedra.
As persoas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego de Galicia deberán presentarse nas oficinas do Concello o día 1 de marzo ás 9:30.
O prazo de presentación das súas solicitudes finalizará o 5 de marzo de 2024.
Bases
Anexo
RESULTADO PROVISIONAL DA BAREMACIÓN
ANUNCIO RESULTADO DEFINITIVO
Por Resolución de Alcaldía de data 11 de marzo de 2022 aprobáronse as bases do proceso de selección de persoal laboral seguinte: Unha (1) praza de persoal laboral fixo, a xornada completa, operario de oficios varios do Concello de Mondariz Balneario. Asimilada a Agrupación Profesional E, incluída na Oferta de Emprego Público do ano 2022.
No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra núm. 56, de 22 de marzo de 2022, aparecen integramente publicadas as bases da convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde o día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado. Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando proceda de conformidade coas bases, publicaranse no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra e no taboleiro de edictos do Concello.
O prazo para a presentación de solicitudes de participación neste proceso selectivo comeza o día 26 de abril.
BASES
Publicación convocatoria (BOP)
Publicación anuncio DOG
Publicación no BOE
Instancia
Tanto as persoas aspirantes excluídas como as omitidas, por non figurar nas relacións de admitidos, dispoñen dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación desta resolución no Boletín Oficial da Provincia, para presentar as reclamacións oportunas ou emendar os defectos que motivasen a súa exclusión ou omisión.
Anuncio lista provisional admitidos
Lista definitiva y fecha de examen
A realización do primeiro exercicio comezará o día 20 de setembro de 2022, ás 10:00 horas.
Publicado o resultado do primeiro exercicio. Data do seguinte exercicio: o 29 de setembro ás 10:30.
Acta do Tribunal cos resultados do primeiro exercicio e data do segundo exercicio
Plantilla de respostas
Publícase o resultado do segundo exercicio. Establécese que a data do terceiro exercicio para a persoa que aprobou o segundo exercicio será o 5 de outubro de 2022 ás 11:00 na Casa do Concello.
Anuncio resultado segundo exercicio
Anuncio resultado terceiro exercicio e puntuacións finais
Por Resolución de Alcaldía de data 11 de marzo de 2022, aprobáronse as bases do proceso de selección de persoal laboral seguinte: unha (1) praza de persoal laboral fixo, a media xornada, traballador/a social do Concello de Mondariz Balneario. Asimilada a Escala de Administración Especial, Subescala técnica, Clase media, grupo A, subgrupo A-2, incluída na Oferta de Emprego Público do ano 2022.
No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra núm. 56, de 22 de marzo de 2022, aparecen integramente publicadas as bases da convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde o día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado. Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando proceda de conformidade coas bases, publicaranse no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra e no taboleiro de edictos do Concello.
O prazo para a presentación de solicitudes de participación neste proceso selectivo comeza o día 26 de abril.
BASES
Publicación convocatoria BOP
Publicación de anuncio DOG
Publicación no BOE
Instancia
Tanto as persoas aspirantes excluídas como as omitidas, por non figurar nas relacións de admitidos, dispoñen dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación desta resolución no Boletín Oficial da Provincia, para presentar as reclamacións oportunas ou emendar os defectos que motivasen a súa exclusión ou omisión.
Anuncio lista provisional admitidos
ANUNCIO lista definitiva ADMITIDOS E EXCLUIDOS
Anuncio. Resultado do primeiro exercicio e data do segundo exercicio
Plantilla de respostas corrixida
Acta de reunión do tribunal cualificador. Alegacións
Publicada a nota do primeiro exame, establécese que a data do segundo exame para as persoas que aprobaron o primeiro será o 3 de agosto de 2022 ás 10:30 na Casa do Concello.
Acta do tribunal cualificador. Valoración das probas
Anuncio do resultado do segundo exercicio
Resolución. Puntuación final

Procesos selectivos

Publicado o anuncio da actualización de méritos. Establécese un prazo de 3 [tres] días hábiles para que formulen as reclamacións e emendas que estimen pertinentes en relación coa baremación.
Publicación anuncio baremación méritos
Publicado o anuncio da actualización de méritos. Establécese un prazo de 3 [tres] días hábiles para que formulen as reclamacións e emendas que estimen pertinentes en relación coa baremación.
Publicación anuncio de resultado de baremación
Por resolución da Alcaldía do día 18 de xaneiro de 2024 acordouse aproba-las bases e a convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal na categoría profesional de Traballadora Social no Concello de Mondariz Balneario.
Por resolución da Alcaldía do día 20 de xaneiro de 2024 aprobouse a lista de admitidos/as e excluidos/as provisional no proceso selectivo abréndose un prazo de dez (10) días hábiles para emendas á documentación presentada. Finaliza o prazo o 05/03/2024.
Bases de convocatoria
Lista provisional
Listaxe definitiva de admitidos e excluidos bolsa de emprego de traballadora social
O Concello de Mondariz Balneario acolleuse á convocatoria de axudas para a contratación, en réxime de contrato formativo, dentro do Plan de Fomento da Empregabilidade da Deputación de Pontevedra publicado no BOPPO nº 68 de 10 de abril de 2023, do persoal que a seguir se especifica.
A Deputación Provincial subvencionou, mediante o acordo da súa Xunta de Goberno de 2 de xuño de 2023, a contratación de Un/ha (1) técnico/a superior en Administración e finanzas, ou equivalente.
Características:
PRAZA: CONTRATO FORMATIVO DE Un/ha (1) técnico/a superior en Administración e finanzas, ou equivalente.
1. Duración: 12 meses.
2. Xornada: completa.
Bases de convocatoria
Solicitud proceso selectivo
Lista provisional
Publícase a lista definitiva das persoas admitidas no proceso selectivo
Acta do Tribunal resultado proceso selectivo
Por resolución da Alcaldía do día 4 de maio de 2023 acordouse aproba-las bases e a convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal na categoría profesional de director/a escola infantil para a Escola Infantil Municipal de Mondariz Balneario. As Bases están a disposición das persoas interesadas na sede electrónica do Concello .  Ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 5 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio.
Bases
Anexo | Solicitude
Anuncio BOP
Lista provisional de admitidas e excluidas
Lista definitiva
Anuncio actualización bolsa directora
Procédese a abrir o prazo dende o día 20 ao 30 de marzo de 2024, para a achega de novos méritos para aquelas persoas incluídas na Bolsa, e a achega de novas solicitudes para aqueles que estean interesados en formar parte da mesma.
Por resolución da Alcaldía do día 17 de marzo de 2023 acordouse aproba-las bases e a convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal na categoría profesional de técnico/a superior de educación infantil para a Escola Infantil Municipal de Mondariz Balneario. As Bases están a disposición das persoas interesadas na sede electrónica do Concello.
Ábrese o prazo de presentación de  solicitudes, desde o día 27 de marzo de 2023 ao 31 de marzo de 2023.
Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse na sede electrónica do Concello.
MODELO SOLICITUDE ANEXO I
BASES asinadas
Anuncio publicado boppo
Lista provisional de admitidos y excluidos
Lista definitiva de admitidos e excluidos
Anuncio do resultado da baremación
Anuncio de reunión tribunal para resolver alegacións
Anuncio do resultado definitivo da baremación
Anuncio actualización bolsa técnicos
Procédese a abrir o prazo dende o día 20 ao 30 de marzo de 2024, para a achega de novos méritos para aquelas persoas incluídas na Bolsa, e a achega de novas solicitudes para aqueles que estean interesados en formar parte da mesma.
O Concello selecciona a 4 persoas desempregadas para os postos de peón forestal e peón de construción, coa financiación da Deputación de Pontevedra.
O prazo de presentación das solicitudes por parte das persoas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego de Galicia finaliza o próximo 20 de xaneiro.
Resolución bases
Nova Declaración Solicitude Forestal
Nova Declaración Solicitude Construcion
Anuncio Selección
As prazas ofertadas teñen as seguintes características:
PRAZAS: 2 PEÓNS FORESTAIS
1. Duración: 9 MESES
2. Xornada: Completa (100%)
3. Retribucións Salariais brutas: 1.166,67 €
Bases
Solicitud
Anuncio. Prazo de presentación de solicitudes
O Concello de Mondariz Balneario acolleuse á convocatoria de axudas para a contratación, en réxime de contrato formativo, dentro do Plan de Fomento da Empregabilidade da Deputación de Pontevedra publicado no BOPPO nº 74 de 19 de abril de 2022, do persoal que a seguir se especifica.
A Deputación Provincial subvencionou, mediante publicación do acordo no BOPPO nº 102, de 30 de maio de 2022, a contratación de 1 licenciado-grao en Dereito.
Características:
PRAZA: CONTRATO FORMATIVO DE LICENCIADO/GRAO EN DEREITO.
1. Duración: 12 meses.
2. Xornada: Completa.
3. Retribucións Salariais: Salario Bruto: 1.166,66 €/mes.
BASES Primeira Experiencia Profesional
Solicitude
Anuncio selección
Prazo de presentación de instancias do 27/05/2022 ao 27/06/2022.
Bases xerais e específicas
Publicación no DOGA
Publicación no BOE
Instancia
Lista provisional de admitidos e excluidos
Aprobada a lista definitiva de persoas admitidas e excluidas, fixando a realización do primeiro exercicio para o 19 de outubro ás 10:00.
Lista definitiva de persoas admitidas e excluidas
Publicados os resultados do primeiro exercicio. A data do segundo exame para as persoas que aprobaron o primeiro será o 2 de novembro de 2022 ás 10:00 na Casa do Concello.
Anuncio Resultado primeiro exercicio
blabla
Resultado do segundo exercicio e do proceso selectivo de Auxiliar Administrativo
Plantilla de respostas
Ver bases
Ver solicitude director/a da gardería municipal
Ver solicitude técnico superior en educación infantil
Ver anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE) No. 320 de data 8 de decembro de 2020
Ver resolución lista provisional director gardería municipal
Ver resolución lista provisional técnico gardería municipal
Correción de erros relación provisional de aspirantes admitidos e excluidos para cubrir tres prazas de técnico superior en educación infantil
Lista definitiva de admitidos/excluidos para posto de director/a da gardería municipal e lugar de celebración das probas.
Acta del tribunal de valoración de las pruebas selectivas para la plaza de Director de guardería
Anuncio de la relación de aspirantes aprobados
Plantilla de respuestas del examen
Resolución lista definitica 3 plazas de técnico superior en educación infantil e data de celebración das probas
Acta de reunión do tribunal 26.05.2021
Anexo á acta (puntuacións finais na fase de oposición)
Anuncio resultado final do proceso selectivo
Acta da reunión do tribunal (23.06.2021) puntuacións dos aspirantes
Anuncio de aspirantes aprobados na fase de oposición proceso selectivo técnico-a superior en educación infantil
Plantilla de respostas (técnico-a superior en educación infantil)
Anuncio final dos aspirantes aprobados no proceso de selección para 3 prazas de técnico superior en educación infantil
Acta de reunión do tribunal 07.07.2021 proceso de técnico superior en educación infantil (Resolución das alegacións, puntuacións definitivas e valoración do concurso)