Acordo do Pleno do Concello de Mondariz Balneario polo que se aproba provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por asistencia e estancia en fogares e residencia de anciáns, garderías infantís, albergues e outros establecementos de natureza análoga, en concreto o Anexo referido á Taxa pola prestación do servizo de gardería infantil.

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 9 de setembro de 2022, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por asistencia e estancia en fogares e residencia de anciáns, garderías infantís, albergues e outros establecementos de natureza análoga, en concreto o Anexo referido á Taxa pola prestación do servizo de gardería infantil.

E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días a contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello https:/www.mondarizbalneario.es.

Se transcorrido devandito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente devandito Acordo.

Documentación: 
Anuncio aprobación provisional
CERTIFICADO ACORDO PLENO