Aprobada inicialmente a Ordenanza municipal reguladora das axudas de emerxencia municipais do Concello de Mondariz Balneario, por acordo do Pleno adoptado na sesión do día 29 de decembro de 2022, ábrese un período de información pública por prazo de 30 días, contados a partir do seguinte o da inserción do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que calquera persoa física ou xurídica poida examinar o expediente na Secretaría do Concello e facer as reclamacións e suxestións que estimen pertinentes